Stowarzyszenie

Założyciele

Stowarzyszenie istnieje od lutego 2015 roku, założycielami są specjaliści wielu grup instytucji obowiązanych. Są nimi między innymi doradcy podatkowi, biegli rewidenci, radcowie prawni, pośrednicy w sprzedaży nieruchomości, agenci krajowych instytucji płatniczych, przedsiębiorcy, a także praktycy skarbowości. Na czele Stowarzyszenia stoi ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście międzynarodowym.

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych. Do Stowarzyszenia przystępują eksperci ds. AML, specjaliści branżowi, osoby i firmy zainteresowane tematyką lub takie, których dotyczą obowiązki ustawowe. Członkowie dzielą się wiedzą i doświadczeniem w kontekście obowiązków i praw wynikających z Ustawy. Stowarzyszenie zapewnia wsparcie merytoryczne dla swoich członków. Członkostwo jest bezpłatne.

Partnerzy

Partnerami Stowarzyszenia AML Polska mogą zostać firmy oraz organizacje deklarujące pomoc merytoryczną, rzeczową, marketingową lub finansową niezbędną do realizacji celów Stowarzyszenia. Obecnie są nimi dostawcy rozwiązań dla instytucji obowiązanych, wydawnictwa specjalistyczne, banki, firmy oraz prywatni przedsiębiorcy. Zapraszamy kolejnych Partnerów do wspólnego wspierania przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce.

Nasz cel

Zwiększenie świadomości Polaków na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez organizację i prowadzenie szkoleń. Pomoc w wypracowaniu prostych i skutecznych metod spełnienia obowiązków ustawowych oraz prewencja przed nieświadomym udziałem w procederze prania pieniędzy.

INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Kogo dotyczą obowiązki:
W myśl ustawy Instytucje Obowiązane, które powinny stosować się do zapisów Ustawy to:
 • notariusze, adwokaci, radcy prawni,
 • biegli rewidenci, doradcy podatkowi,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
 • zakłady ubezpieczeń, agenci ubezpieczeniowi (ubezpieczenie na życie),
 • podmioty prowadzące działalność kantorową,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
 • przedsiębiorcy przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze więcej niż jednej operacji,
 • instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agentów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Podstawowe obowiązki instytucji obowiązanej:
 • zapewnienie udziału w programie szkoleniowym,
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za czynności AML,
 • wprowadzenie procedury wewnętrznej,
 • dokonywanie bieżącej analizy klientów oraz transakcji,
 • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanej analizy,
 • raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach podejrzanych.
Kontrole dotyczące spełniania wymogów ustawy zlecić mogą:
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Prezes NBP,
 • Naczelnicy urzędów celnych,
 • Prezesi sądów apelacyjnych,
 • Organy kontroli skarbowej,
 • Wojewodowie i starostowie,
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.
Sankcje i kary ustawowe:

Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów skutkuje sankcjami:

 • od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności za niedostosowanie się do przepisów,
 • do 750.000 pln kary za niedostosowanie się do przepisów,
 • do 100.000 pln kary za brak szkoleń.
Sprawozdania GIIF z przeprowadzonych kontroli:

Sprawozdzanie 2012

Sprawozdzanie 2013

Sprawozdzanie 2014

SZKOLENIA AML/CFT

Stowarzyszenie AML Polska integruje środowisko instytucji obowiązanych. Systematycznie aktualizuje wiedzę dotyczącą obowiązków ustawowych oraz dostępnych na rynku rozwiązań. Śledzi na bieżąco przeprowadzane kontrole w kontekście Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (na podst. Dz. U. Z 2009 r. Nr 166, poz. 1317). Pomaga instytucjom obowiązanym w stosowaniu zapisów ustawy, szkoli i doradza.

Stowarzyszenie AML Polska oferuje szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w wyjątkowej formie. Certyfikowani przez International ComplianceAssociation wykładowcy SAML, opracowali niepowtarzalny program szkolenia uwzględniający zarówno część teoretyczną, praktyczną jak i warsztatową.

Dzięki współpracy z Instytucjami Obowiązanymi program szkolenia jest bardzo bogaty w studia przypadków. Prowadzone szkolenia w różnych typach Instytucji Obowiązanych daje wykładowcom ogólny obraz procederu prania pieniędzy, przekładając się na program szkolenia i jego wartość.


Partnerstwo firm dostarczających narzędzia informatyczne pozwoliło na wykorzystanie programu do analizy AML uczestnikom szkolenia. To jedyne tego typu wykłady pozwalające uczestnikom aktywnie uczestniczyć w szkoleniu poprzez wykonanie wielu różnych czynności za pomocą komputerowych systemów analitycznych m.in.:
- analizy stron transakcji (listy sankcyjne, ostrzeżenia KNF, beneficjent rzeczywisty, PEP)
- analizy transakcji w oparciu o aktualny kurs EURO, powiązania transakcji, anomalia i wiele innych,
- klasyfikacja ryzyka transakcji i klienta, określenie grup ryzyka,
- przygotowanie kart transakcji i zgłoszeń do GIIF,
- utworzenie rejestru zgłoszeń wymaganych podczas kontroli.


Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia.

PARTNERZY


Kontakt

Stowarzyszenie AML Polska
ul. Jana Pawła II 20
75-452 Koszalin

REGON: 360719904
NIP: 669-252-35-49
KRS: 0000542206

tel.: +48 94 716 60 88
tel. kom.: + 48 533 376 372
mail: [email protected]

Nazwa firmy/imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości